Free FL-314-INFO V Child Custody Information Sheet (Vietnamese) - California


File Size: 160.7 kB
Pages: 2
Date: June 24, 2009
File Format: PDF
State: California
Category: Court Forms - State
Author: Judicial Council of California
Word Count: 2,322 Words, 7,859 Characters
Page Size: Letter (8 1/2" x 11")
URL

http://www.courtinfo.ca.gov/forms/documents/fl314infov.pdf

Download FL-314-INFO V Child Custody Information Sheet (Vietnamese) ( 160.7 kB)


Preview FL-314-INFO V Child Custody Information Sheet (Vietnamese)
FL-314-INFO V T Thong Tin ve Nuoi Gi Tre
Nhng ben ra toa ve viec nuoi gi tre va tham vieng phai co cac quyet nh ve ke hoach nuoi day con cai cua ho. T thong tin nay cung cap tin tc tong quat ve van e nuoi gi con va tham vieng, cach nh giup giai quyet mot vu tranh cai ve nuoi gi hoac lap ke hoach nuoi day con cai, tm luat s au, va tm cac nguon tr giup khac au. Ke hoach nuoi day con cai la g? Ke hoach nuoi day con cai ghi cach nhng ben lien he chia trach nhiem cham soc con ho. Ke hoach nay co the gom lch trnh tong quat hoac cu the ve nhng ngay, gi, ngay cuoi tuan, ngay ngh le, ngh he, chuyen ch, on/a, gii han ve i xa, va cac chi tiet khac. Nuoi gi con cai phap ly va the chat la g? Ke hoach nuoi day con cai thng gom: Nuoi gi phap ly: ai a ra cac quyet nh chnh ve sc khoe, giao duc, va an sinh cua tre; Nuoi gi the chat: tre song vi ai; va Chia thi gi hoac tham vieng: khi nao tre vi moi ben. Nuoi gi phap ly va nuoi gi the chat co the c quy nh la chung (ca hai ben co cac trach nhiem nao o) hoac rieng (ch mot ben co trach nhiem). Chung toi co the t lap ke hoach nuoi day con cai lay hay khong? Co. Quy v co quyen t thoa thuan vi nhau ve mot ke hoach nuoi day con cai. Thoa thuan nay co the goi la quy nh, ke hoach chia thi gi, hay ke hoach nuoi day con cai. Neu ca hai ben co the thoa thuan vi nhau ve mot ke hoach nuoi day con cai, toa co the se phe chuan. Thoa thuan nay tr thanh lenh toa sau khi c hai ben va tham phan ky, va nop cho toa. Con neu co bao hanh trong nha hoac lenh bao ve th sao? Neu co bao hanh trong nha hoac lenh bao ve, hay hoi luat s, nhan vien co van, hoac nhan vien hoa giai trc khi lap ke hoach nuoi day con cai. Muon c giup ve bao hanh trong nha, hay goi cho ng Day Hotline Bao Hanh Trong Nha Toan Quoc: 1-800-799-7233, TDD: 1-800-787-3224, hoac goi so 211 (neu co trong khu vc quy v). Con neu chung toi khong co mot ke hoach nuoi day con cai th sao? Neu quy v khong thoa thuan c vi nhau, toa se gii thieu quy v en hoa giai qua cac dch vu toa an cho gia nh e tm cach lap ra mot ke hoach nuoi day con cai. Hoa giai qua cac dch vu toa an cho gia nh la g? Cac dch vu toa an cho gia nh (FCS) cung cap dch vu hoa giai e giup hai ben giai quyet cac bat ong ve van e cham soc cho tre. Nhan vien hoa giai se gap quy v va ben kia e tm cach giup quy v lap mot chng trnh nuoi day con cai. ay la dch vu mien ph do toa cung cap. Neu quy v quan ngai ve viec gap ben kia trong cuoc hoa giai, hoac co xay ra bao hanh trong nha hoac lenh bao ve lien quan en ben kia, quy v co the xin gap nhan vien hoa giai mot mnh ma khong co ben kia. Quy v cung co the em theo ngi yem tr en buoi hoa giai. Ngi yem tr khong c len tieng cho quy v. Chung toi co phai thoa thuan vi nhau ve mot ke hoach nuoi day con cai tai buoi hoa giai hay khong? Khong. Quy v khong phai i en thoa thuan trong buoi hoa giai. Khi hai ben khong the thoa thuan vi nhau, toa se quyet nh. Tai mot so toa, tham phan se cu xet cac e ngh cua nhan vien hoa giai ve ke hoach nuoi day con cai. Hay hoi cac dch vu toa an cho gia nh ve tien trnh nay tai toa cua quy v.

Judicial Council of California, www.courtinfo.ca.gov Revised July 1, 2008, Optional Form Family Code, 3022.3(a)

T Thong Tin ve Nuoi Gi Tre

FL-314-INFO V, Trang 1 tren 2FL-314-INFO V T Thong Tin ve Nuoi Gi Tre
Co nhng cach nao khac e giai quyet tranh cai cua chung toi hay khong? Co. Co cac chon la Giai Quyet Tranh Cai Cach Khac (ADR) ma quy v co the th, gom: 1. Gap Nhau va Ban Thao: Nhng ben lien he va luat s cua ho (neu co) co the gap nhau bat c luc nao va bao nhieu lan cung c neu can e lap ra mot ke hoach nuoi day con cai ma khong phai qua phien x. Neu co lenh bao ve gii han tiep xuc gia hai ben, th co the "gap nhau va ban thao" qua cac luat s hoac nhan vien hoa giai trong nhng buoi rieng re. 2. Hoi Ngh Giai Quyet: Tai mot so toa, nhng ben lien he co the gap tham phan, nhng chuyen vien anh gia trung lap, hoac cac luat s luat gia nh khong lien he en vu cua quy v e thao luan cach giai quyet. Hoi toa a phng xem ho co cach chon la nay hay khong. Neu co lenh bao ve, cuoc thao luan giai quyet co the c thc hien qua cac luat s hoac mot nhan vien hoa giai trong nhng buoi rieng re. 3. Hoa Giai T: Nhng ben lien he co the thue rieng nhan vien hoa giai t e giup ho giai quyet tranh cai. 4. Tien Trnh Luat Cong Tac: Moi ben thue mot luat s va ong y giai quyet tranh cai ma khong phai ra toa. Nhng ben nay cung co the thue cac chuyen gia khac. Phien X Khi nhng ben lien he khong the t thoa thuan vi nhau ve mot ke hoach nuoi day con cai, khi hoa giai, hoac trong bat c tien trnh ADR nao khac, toa se quyet nh. Neu co xay ra bao hanh trong nha hoac co lenh bao ve, quy v co the em theo mot ngi yem tr en phien x, nhng ngi yem tr khong c len tieng cho quy v. Toi co the nh giup au? T thong tin nay ch cho biet tin tc c ban ve tien trnh nuoi gi tre ch khong phai co van phap ly. Neu quy v muon c co van phap ly, hay nh luat s giup. Quy v cung co the: 1. Lien lac vi cac dch vu toa an cho gia nh. 2. Lien lac vi nhan vien tr giup luat gia nh hoac trung tam t giup e biet chi tiet, cac mau n cua toa, va gii thieu en nhng nguon cung cap dch vu phap ly a phng. 3. Tm mot luat s qua luat s oan a phng cua quy v, Luat S oan Tieu Bang California tai http://calbar. ca.gov, hoac goi cho Dch Vu Gii Thieu Luat S tai so 1-866-442-2529 hoac 415-538-2250. 4. Thue mot nhan vien hoa giai t e giup i en thoa thuan ve nuoi day con cai. Nhan vien hoa giai co the la mot luat s hoac nhan vien co van. Hay lien lac vi luat s oan a phng cua quy v, chng trnh ADR cua toa, hoac cac dch vu toa an cho gia nh e c gii thieu en nhng nguon tr giup a phng. 5. Tm chi tiet tren Web site cua Trung Tam T Giup Tren Mang: www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/. 6. Muon c tr giup phap ly mien ph va gia re (neu quy v hoi u ieu kien), hay en: www.lawhelpcalifornia.org. 7. Tm chi tiet tai th vien luat a phng hoac hoi tai th vien cong cong. 8. Xin mot phien x va e cho toa quyet nh the nao la tot nhat cho con quy v.

Xin Phng Tien Tr Giup Co cac he thong tr thnh, chu thch thc thi bang may ien toan, hoac cac dch vu thong dch vien dau ng neu quy v xin cac dch vu nay t nhat la nam ngay trc ngay x. Hay lien lac vi van phong luc s hoac en www.courtinfo.ca.gov/forms e lay mau n Xin Phng Tien Tr Giup cua Ngi Khuyet Tat va ap ng (mau MC-410). (Bo Luat Dan S, 54.8.)
Revised July 1, 2008

T Thong Tin ve Nuoi Gi Tre

FL-314-INFO V, Trang 2 tren 2