Free State of Minnesota - Minnesota


File Size: 136.8 kB
Pages: 3
File Format: PDF
State: Minnesota
Category: Court Forms - State
Author: JohnsonB
Word Count: 1,030 Words, 6,405 Characters
Page Size: Letter (8 1/2" x 11")
URL

http://www.courts.state.mn.us/forms/public/forms/Paternity/FirstApp-Paternity-Som.pdf

Download State of Minnesota ( 136.8 kB)


Preview State of Minnesota
State of Minnesota
County
Select County

District Court
Judicial District: Court File Number: Case Type:

Petitioner vs.

Statement of Rights First Court Appearance on Paternity Proceedings

Respondent

1.

I understand I am in Court because it is alleged that I am the biological father of Waan fahamsanahay in aan joogo Maxkamada maxaa yeelay waxaa lagu andacoonayaa in aan ahay aabaha dabiiciga ah ee .

2. 3.

I have received a copy of the complaint. Waxaan helay koobiga ashtakada I understand: Waan fahamsanahay:

a. I can be required to submit to blood or genetic testing to determine the percentage of likelihood that I am the father. I can be required to pay for all or part of the cost of testing if I am found by the Court to be the father. The results of any testing to determine my likelihood of paternity can be used in evidence at the trial. Waxaa leyga dooni karaa in aan maro baaritaanka isirka ama dhiiga si loo gaaro ubadnaashada boqolkiiba in aan aniga ahay aabaha. Waxaa leyga dooni karaa in aan bixiyo dhammaan ama qeyb ka mid ah qiimaha baaritaanka haddii Maxkamada igu hesho in aan ahay aabaha. Natiijadaha baaritaan kasta lagu gaaraayo u badnaashadeyda aabanimo waxaa loo isticmaali karaa caddeyn ahaan inta la qaadaayo dacwadda. b. I have the right to be represented by an attorney. Waxaan xaq u leeyahay in uu i matalo qareen. c. An attorney will be appointed to represent me if I cannot afford one. Waxaa la magacaabi doonaa qareen i matala haddii aan awoodin in aan qabsado mid. d. I have a right to a trial by a judge or by a jury of six persons. Waxaan xaq u leeyahay in dacwadayda u qaado garsoore ama gudi ka kooban lix qofood. e. I am entitled to know in advance the evidence that will be used to try to establish my paternity. Waxaa xaq u leeyahay in aan horay u ogaado caddeynta loo isticmaali doono in leysku dayo in lagu gaaro aabanimadeyda. f. I may question and cross-examine any witnesses called by the county to testify. Waxaan su'aali karaa iyo imtixaami kara markhaati kasta ee degamada u yeerto si ay u marag furaan. g. I may subpoena witnesses to come to Court to testify on my behalf. Waxaam dalban karaa in marqaaatiyada yimaadaan Maxkamada si ay aniga iigu marqaati furaan. h. I may be compelled to testify. Waa leygu amri karaa in aan marqaaati furo.

Form - Somali Translation Statement of Rights First Court App Paternity Proceedings

Page 1 of 3

Approved by Conference of Chief Judges: date Revised: 6/2001

i.

I will be allowed to call witnesses, to present evidence, and to explain why I do not think I am the father. Waxaa ley ogolaan doonaa in aan waco marqaatiyo, si aan u soo bandhigo caddeyn, iyo si aan u fasiro sababta aanan ugu maleyneynin in aan aniga ahay aabaha.

4.

I also understand if I admit I am the father, or am found after trial to be the biological father of the above-named child: Waxaan kalo fahamsanahay in haddii aan qirto in aan aniga ahay aabaha, ama leygu helo dacwadda kaddib in aan ahay aabaha dabiiciga ee ubadka kor ku xusan: a. I will be required to pay child support in an amount determined by the Court if someone other than myself has physical custody of the child. Waxaa leyga dooni doonaa in aan bixiyo masaruufka ubadka ee xisaabteeda Maxkamada go'aamisay haddii qof kale ee aan aniga ahayn leeyahay ilaalinta jiritaanka ubadka. b. If child support is ordered, and if I fail to pay the child support, I may be found in contempt of Court, or I may be charged with a crime. Haddii masaruufka ubadka la amro, iyo haddii aan aniga ku guul-dareysto in aan bixiyo masaruufka ubadka, waxaa leygu heli karaa yasniinta maxkamada, ama waxaa leygu eedeyn karaa dambi. c. Unpaid child support becomes a judgment against me by operation of law. Masaruufka ubadka aan la bixinin wuxuu noqdaa xukun aniga iga soo horjeeda marka la raaco hawl-galka sharciga. I wish to: Waxaan rabaa in aan: waive (give up) my right to have an attorney. ka noqdo (fasaxo) xaqa aan u leeyahay in aan lahaado qareen. If either of the boxes below are checked, skip 6 and 7 but date and sign this form. Haddii sanduuqyada hoos ku yaal midkood la saxo, ka bood 6 iyo 7 laakin ku qor taariiqda iyo saxiix foomka. request a continuance to speak to my own attorney. codso dib-u-dhigidda si aad oola hadashid qareenkaada. request a court-appointed attorney, and have completed a form regarding my income, property, and expenses. codso qareenka maxkamada magacaawday, iyo dhameystir foomka ku saabsan daqligeyga, hantidayda, iyo kharashyadeyda.

5.

6.

I wish to: Waxaan raba in aan: waive (give up) my right to defend this action and admit that I am the father of the abovenamed child. ka noqdo (fasaxo) xaqa aan u leeyahay in aan difaaco tilaabadaan iyo waxaan qiranayaa in aan aniga ahay aabaha ubadka kor lagu magacaabay. agree to legal custody of the child with the mother. oggolaado in hooyada lahaato ilaalinta sharciga ah ee ubadka. agree to physical custody of the child with the mother. oggolaado in hooyada lahaato ilaalinta jiritaanka ubadka. request visitation to be determined by the Court. codsado in booqashada ay go'aamiso Maxkamada. claim custody or joint custody of the child. sheegto ilaalinta ama wada ilaalinta ubadka. enter a denial of the complaint and proceed to trial. diido ashtakada iyo u sii gudbo dacwadda. I wish to: Waxaan rabaa in aan: request a jury trial. codsado in guddi qaado dacwadda. waive (give up) the right to a jury trial. ka noqdo (fasaxo) xaqa aan u leeyahay in gudi qaado dacwadda.
Page 2 of 3 Approved by Conference of Chief Judges: date Revised: 6/2001

7.

Form - Somali Translation Statement of Rights First Court App Paternity Proceedings

Dated: Taariiqda: Signature Saxiixa Date of Birth: Taariiqda Dhalashada: _______________ Name, address and phone number of your attorney: Magaca, cinwaanka iyo nambarka telefoonka qareenka: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Print your name, current address and phone number: Qor magacaada, cinwaankaada iminka iyo nambarka telefoonkaada: ___________________________________

Form - Somali Translation Statement of Rights First Court App Paternity Proceedings

Page 3 of 3

Approved by Conference of Chief Judges: date Revised: 6/2001