Free COUNTY - Minnesota


File Size: 163.0 kB
Pages: 2
File Format: PDF
State: Minnesota
Category: Court Forms - State
Author: Preferred Customer
Word Count: 1,157 Words, 5,864 Characters
Page Size: Letter (8 1/2" x 11")
URL

http://www.courts.state.mn.us/forms/public/forms/Paternity/PatStatement-Hmong.pdf

Download COUNTY ( 163.0 kB)


Preview COUNTY
Statement of Rights--First Court Appearance on Paternity Proceedings

English-Hmong

State of Minnesota
COUNTY

District Court
JUDICIAL DISTRICT CASE NO.

Select County

STATEMENT OF RIGHTS--FIRST COURT APPEARANCE ON PATERNITY PROCEEDINGS TXOJ CAI--THAWJ ZAUG UAS TUAJ HAIS PLAUB SEB PUAS YOG MENYUAM LEEJ TXIV
1. I understand I am in Court because it is alleged that I am the biological father of Kuv nkag siab hais tias kuv tuaj hauv tsev hais plaub vim lawv liam tias kuv yog tus me nyuam tus leej txiv. 2. I have received a copy of the complaint. Kuv tau txais lawv daim ntawv foob lawm. 3. I understand: Kuv to taub hais tias: a. I can be required to submit to blood or genetic testing to determine the percentage of likelihood that I am the father. I can be required to pay for all or part of the cost of testing if I am found by the Court to be the father. The results of any testing to determine my likelihood of paternity can be used in evidence at the trial. Lawv yuam tau kuv tso ntshav mus kuaj saib kuv puas yog leej txiv. Lawv yeej yuam tau kuv them ib nrab tus nqi kuaj los them tag nrog yog lawv kuaj taus hais tias kuv yog leej txiv. Qhov uas lawv kuaj tau hais tias kuv yog leej txiv, lawv yeej siv tau los foob kuv rau hauv chaw hais plaub. b. I have the right to be represented by an attorney. Kuv muaj txoj cai nrhiav tus neeg hais plaub tuaj pab kuv. c. an attorney will be appointed to represent me if I cannot afford one. Lawv mam li muab ib tug tus neeg hais plaub pab kuv yog hais tias kuv tsis muaj nyiaj ntiav. .

d. I have a right to a trial by a judge or by a jury of six persons. Kuv muaj txoj cai hais kuv rooj plaub ntawm tus neeg txiav txim los sis xaiv rau tus neeg txiav plaub rau kuv. e. I am entitled to know in advance the evidence that will be used to try to establish my paternity. Kuv muaj txoj cai paub ua ntej txog cov lus thiab cov neeg uas lawv yuav siv los foob kuv hais tias kuv yog leej txiv. f. I may question and cross-examine any witnesses called by the county to testify. Kuv muaj txoj cai los nug thiab xaub lus ntawm cov pov thawj uas lub nroog hu tuaj foob kuv.

g. I may subpoena witnesses to come to Court to testify on my behalf. Kuv muaj txoj cai ua ntaub ntawv mus yuam pov thawj tuaj hais plaub rau kuv. h. I may be compelled to testify. Tej zaum lawv yuav yuam kom kuv hais lus. I will be allowed to call witnesses, to present evidence, and to explain why I do not think I am the father. Kuv muaj txoj cai hu pov thawj thiab piav rau tus neeg txiav txim hais tias yog vim li cas kuv thiaj tsis yog leej txiv. 4. I also understand if I admit I am the father, or am found after trial to be the biological father of the above-named child: Kuv paub tias yog kuv lees tias kuv yog leej txiv lossis lawv txiav txim tias kuv yog tus menyuam saum no leej txiv: a. I will be required to pay child support in an amount determined by the Court if someone other than myself has physical custody of the child. Kuv yuav tsum them nqi yug me nyuam raws li xam tau txiav txim yog tias xam tsis pub tus me nyuam ntawd nrog kuv nyob. b. if child support is ordered, and if I fail to pay the child support, I may be found in contempt of Court, or I may be charged with a crime. Yog hais tias xam tau txiav txim kom kuv them nqi yug menyuam kuv tsis them, xam muaj txoj cai muab txim rau kuv. Page 1 of 2 Minnesota Court Translations 04-99 i.

Statement of Rights--First Court Appearance on Paternity Proceedings English-Hmong c. unpaid child support becomes a judgment against me by operation of law. Raws li txoj kev cai, cov nuj nqi uas kuv tsis them yug tus me nyuam yog nuj nqi uas kuv tshuav nom tswv. 5. I wish to: Kuv xav: " waive (give up) my right to have an attorney. tso kuv txoj cai uas tsis kom tus neeg hais plaub pab kuv. IF EITHER OF THE BOXES BELOW ARE CHECKED, SKIP 6 AND 7 BUT DATE AND SIGN THIS FORM. YOG HAIS TIAS KOJ KHIJ HAUV QAB NTAWM NO, KOJ TSIS TAG TEB NQI RAU THIAB XYA, TIAM SIS KOJ YUAV TSUM RAU HNUB IB QHO THIAB XEE KOJ LUB NPE RAU DAIM NTAWV NO.
" "

request a continuance to speak to my own attorney. Thov teem sij hawm ntxiv rau kuv nrog kuv tus neeg hais plaub sib tham. request a court-appointed attorney, and have completed a form regarding my income, property, and expenses. Thov xam muab ib tug neeg hais plaub rau kuv thiab kuv twb sau ntawv qhia hais tias kuv ua tau nyiaj li cas, muaj av li cas thiab tshuav nuj nqi li cas.

6. I wish to: Kuv xav: " waive (give up) my right to defend this action and admit that I am the father of the above-named child. Tso kuv txoj cai los daws rooj plaub no thiab kuv lees hais tias kuv yog tus me nyuam saum no leej txiv. " agree to legal custody of the child with the mother. Pom zoo cia tus me nyuam rau leej niam saib thiab lav paub txog. " agree to physical custody of the child with the mother. Pom zoo cia tus me nyuam nrog nws niam nyob. " request visitation to be determined by the Court. Kom tsev hais plaub txiav txim rau txoj kev saib menyuam. " claim custody or joint custody of the child. Me nyuam mas cia rau wb ob leeg saib thiab nrog wb ob leeg nyob. " enter a denial of the complaint and proceed to trial. Tsis lees hais tias kuv yog leej txiv, kuv yuav hais rooj plaub no rau hauv tsev hais plaub. 7. I wish to: Kuv xav: " request a jury trial. Kom tsev hais plaub xaiv ib pab neeg los txia plaub rau kuv.
"

waive (give up) the right to a jury trial. Tso kuv txoj cai tsis kom tsev hais plaub xaiv pab neeg no los txiav plaub rau kuv.

Date: Tim: Sign your name on this line Sau koj lub npe rau txoj kab saum no Date of Birth: Hnub yug: Name, address, and phone number of your attorney: Npe, chaw nyob, thiab koj tus neeg hais plaub tus xov tooj: Print your name, current address, and phone number: Xee koj lub npe, koj qhov chaw nyob tam sim no thiab koj tus xov tooj:

Page 1 of 2

Minnesota Court Translations

04-99