Free FL-615 FINAL.100608_Tagalog.ofm - California


File Size: 179.1 kB
Pages: 4
Date: June 24, 2009
File Format: PDF
State: California
Category: Court Forms - State
Author: eduardo
Word Count: 2,338 Words, 15,874 Characters
Page Size: Letter (8 1/2" x 11")
URL

http://www.courtinfo.ca.gov/forms/documents/fl615t.pdf

Download FL-615 FINAL.100608_Tagalog.ofm ( 179.1 kB)


Preview FL-615 FINAL.100608_Tagalog.ofm
FL-615
TAGGAPANG PAMPAMAHALAAN (alinsunod sa Batas Pangpamilya, 17400, 17406): PARA SA PAGGAMIT NG HUKUMAN LAMANG

NUMERO NG TELEPHONE: E-MAIL ADDRESS (Opsiyonal): ABUGADO PARA (Pangalan):

NUMERO NG FAX (Opsiyonal):

SUPERIOR COURT NG CALIFORNIA, COUNTY NG
ADDRESS DA DAAN:
ADDRESS PANGKOREO: LUNGSOD AT ZIP CODE: PANGALAN NG SANGAY:

Para pagbibigay-alam lamang. Huwag iharap sa Hukuman.

HUMIHILING/MAYSAKDAL: PINASASAGOT/NASASAKDAL:

KABILANG MAGULANG:
STIPULATION FOR (PAGTATADHANA SA) JUDGMENT (PAGHATOL) SUPPLEMENTAL JUDGMENT (KARAGDAGANG PAGHATOL)

NUMERO NG KASO:

REGARDING PARENTAL OBLIGATIONS AND JUDGMENT (UKOL SA MGA OBLIGASYON NG MAGULANG AT PAGHATOL)

1. Ang kasong ito ay nilitis gaya ng sumusunod:

a. b.

Sa pamamagitan ng sinulat na pagtatadhana na walang pagharap sa hukuman.

(1) Petsa: (2) (3) (4) (5) (6) c. 2.

Sa pamamagitan ng paglilitis sa hukuman, na may mga ganitong paghaharap: Dept.: Pinuno ng Hukuman: Dumalo ang humihiling/maysakdal Dumalo ang pinasasagot/nasasakdal Dumalo ang kabilang magulang Iba pa (tukuyin):
humihiling/maysakdal (petitioner o plaintiff) pinasasagot/nasasakdal (respondent o defendant) kabilang magulang.

Dumalo ang Abugado (pangalan): Dumalo ang Abugado (pangalan): Dumalo ang Abugado (pangalan):

Local na child support agency (tanggapang pampanustos ng bata, Batas Pang-Pamilya, 17400, 17406) na pinangatawanan ni (name):

Ang obligor (ang magulang na inutusang magbayad ng tustos) ay

Ang utos nito ay batay sa mga sumusunod na mga document (tukuyin):

3. Ang mga panig ay sumasang-ayon na

a. Nabasa at naiintindihan ng obligor ang Advisement and Waiver of Rights for Stipulation (pagpapayo at pagpapaubaya ng mga karapatan para sa
pagtatadhana), sa page 4 ng form nito. Pinapaubaya ng obligor ang mga karapatang ito at malayang sumasang-ayon na may paghatol na maaaring mapagpasiyahan ayon sa pagtatadhanang ito.

b. Ang halaga ng tustos na kailangang bayaran ng obligor na kinalkula ayon sa tuntunin ay:
Sumasang-ayon kami sa tustos ayon sa tuntunin. Ang halaga ayon sa tuntunin ay dapat pabulaan dahil sa mga sumusunod:

$

bawat buwan.

(1)

Lubos kaming tinalastasan tungkol sa halaga ng tustos ayon sa tuntunin; kusang-loob kaming sumasang-ayon sa child support (tustos para sa bata), sa halagang: $ bawat buwan; nasa pinakamahusay na kapakanan ng mga bata ang kasunduan; masasapat nang wasto ng pinagkasunduang halaga ang mga pangangailangan ng mga bata; hindi tumatanggap ng public assistance (abuloy mula sa bansa) ang mga bata; walang hinihintay na application (hiling), upang makatanggap ng public assistance; at magiging hindi makatarungan at hindi angkop sa kasong ito ang pagsunod sa tuntunin. Nauunawaan namin na kung ang utos ay mas mababa kaysa sa halagang inaatas ng tuntunin, hindi kailangang magpakita ng pagbabago sa mga kalagayan para mapataas ang utos nito upang maging kasing-laki ng halagang ayon sa tuntunin. Kung ang utos ay mas mataas kaysa sa halagang ayon sa tuntunin, kailangan ng pagbabago sa mga kalagayan upang baguhin ang utos nito. Mga ibang sanhing pampabula (tukuyin):

(2) c.

May nakalakip na computer printout, na nagpapakita ng mga kita ng mga magulang at ang percent ng panahong ng bawat magulang na kasama ang mga bata. Ang printout, na nagpapakita ng kalkulasyon ng child support na dapat bayaran, ay ang magiging mga nalaman ng hukuman.

PAUNAWA: Magbabayad ng interest ang anumang panig na kailangang magbayad ng child support para sa anumang nahuhuling babayaran ayon sa singgil na legal, na sa kasalukuyan ay 10 percent bawat taon.
Pahina 1 ng 4
Form Adopted for Alternative Mandatory Use Instead of Form FL-692 Judicial Council of California FL-615 [Rev. January 1, 2009]

STIPULATION FOR JUDGMENT OR SUPPLEMENTAL JUDGMENT REGARDING PARENTAL OBLIGATIONS AND JUDGMENT (Pagtatadhana sa paghatol o karagdagang paghatol ukol sa mga obligasyon ng magulang at paghahatol) (Pampamahalaan)

Family Code, 17400 117402,17406 www.courtinfo.ca.gov

FL-615
HUMIHILING/MAYSAKDAL: PINASASAGOT/NASASAKDAL: KABILANG MAGULANG:
NUMERO NG KASO:

3. d.

Humihiling/Maysakdal sa bagay na 3e sa ibaba.

Pinasasagot/Nasasakdal

Kabilang magulang

ay ang mga magulang ng mga batang nakalista

e. Ang obligor ay kailangang magbayad ng pangkasalukuyang child support, gaya ng sumusunod:
Pangalan Petsa ng kapanganakan Halaga ng tustos bawat buwan

(1) (2) (3)

Iba (tukuyin): Sa kabuuang halagang: $ simula (petsa): Angkop dito ang low-income adjustment (pagbawas para sa mababa ang kita). Hindi angkop dito ang low-income adjustment (tukuyin ang mga dahilan): na dapat bayaran sa: ikaaraw ng bawat buwan

(4) Anumang tustos na inutos ay magpapatuloy hanggang may karagdagang utos ang hukuman, maliban kung ang tustos ay matigil sa f.
pagsasagawa ng batas. Ang obligor ay kailangang magbayad ng child support para sa mga nakaraang panahon at sa mga halagang inilalahad sa ibaba. Pangalan Petsa ng Kapanganakan Panahon ng tustos Halaga

(1)

Iba (tukuyin):

(2) (3)

Sa kabuuang halagang: simula (petsa):

na kailangang bayaran:

sa: ika-

araw ng bawat buwan

Magkakaroon ng interest ang buong punong halagang kailangang bayaran, at hindi ang bawat hulugan lamang kapag ito'y kailangang bayaran.

g. Kung ito'y isang paghatol sa isang Supplemental Complaint (Karagdagang Demanda), hindi binabago o hinahalili nito ang anumang nauunang
paghatol o utos para sa tustos o sa mga nahuhuling halaga, maliban sa tiyak na nakatakda.

h. Walang tadhana sa paghatol na ito na maaring pumigil sa anumang karapatang maningil ng punong halaga (buong halaga ng hindi nabayarang
tustos) o magpabayad at maningil ng interest at mga multa na pinapahintulutan ng batas. Ang lahat ng mga bayad na inutos ay maaaring baguhin. i. Ang lahat ng mga bayad ay kailangang ipadala sa (pangalan at address ng tanggapan):

j. May isasagawang Income Withholding for Support (bawas sa buwis ukol sa panustos; form FL-195/OMB Numero 0970-0154). k. Ang
Obligor Obligee ay kailangang (1) magbigay at magpanatili ng health insurance coverage (pagsakop ng segurong pangkalusugan) para sa mga bata kung maaring makuha ito sa pamamagitan ng empleyo o isang group plan (segurong pampangkat), o maaring makuha ito sa ibang paraan na walang gastos o sa makatwirang gastos, at talastasan ang local na child support agency (tanggapang panustos ng bata) tungkol sa makukuhang coverage; (2) kung walang makukuhang health insurance, magbigay ng coverage kapag maaring makuha ito; (3) sa loob ng 20 days pagkatapos hilingin ito ng local na child support agency, sagutin at ibalik ang isang form para sa health insurance; (4) ibigay sa local na child support agency ang lahat ng impormasyon at mga form na kailangan upang makakuha ng serbisyong pangangalagang pangkalusugan para sa mga bata; (5) ipakita ang anumang paghabol upang makakuha ng bayad o pagsasauli ng nagastos sa kabilang magulang o tagapag-alagang gumastos para sa serbisyong pangangalagang pangkalusugan para sa mga bata; (6) ilipat ang anumang mga karapatang sa pagsauli ng nagastos sa kabilang magulang o tagapag-alagang gumastos sa serbisyong pangangalagang pangkalusugan para sa mga bata. Kung may marka ang kahon para sa "Obligor", may isagagawang paglipat ng health insurance coverage.
STIPULATION FOR JUDGMENT OR SUPPLEMENTAL JUDGMENT REGARDING PARENTAL OBLIGATIONS AND JUDGMENT (Pagtatadhana sa paghatol o karagdagang paghatol ukol sa mga obligasyon ng magulang at paghahatol) (Pampamahalaan) Pahina 2 ng 4

FL-615 [Rev. January 1, 2009]

FL-615
HUMIHILING/MAYSAKDAL: PINASASAGOT/NASASAKDAL: KABILANG MAGULANG: 3. I. Kailangang ipabatid ng mga magulang sa local child support agency sa pamamagitan ng isang kasulatan sa loob ng 10 araw ang anumang pagbabago sa tirahan o empleyo. m. Nakalakip ang Notice of Rights and Responsibilities-Health-Care Costs and Reimbursement Procedures and Information Sheet on Changing a Child Support Order (patalastas sa nga karapatan at tungkulin-mga pamamaraan ukol sa gastos at pagsauli ng nagastos sa pangangalagang pangkalusugan at mga kaalaman para sa pagbabago ng utos sa panustos sa bata, form FL-192).
NUMERO NG KASO:

n.

Ang obligor ay kailangang magbayad ng mga gastos na: $ alinsunod sa mga sumusunod na tadhana at kondisyon (tukuyin):

kay (tukuyin):

o.

Ang sumusunod na tao (ang "kabilang magulang") ay dinagdag bilang panig sa paglilitis nito alinsunod sa Batas Pampamilya bahagi 17404 (pangalan): Iba pa (tukuyin):

p.
Petsa:

(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

(LAGDA NG ABUGADO PARA SA LOCAL NA CHILD SUPPORT AGENCY)

Petsa:

(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

(LAGDA NG HUMIHILING)

Petsa:

(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

(LAGDA NG ABUGADO PARA SA HUMIHILING)

Petsa:

((MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

(LAGDA NG PINASASAGOT)

Petsa:

(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

(LAGDA NG ABUGADO PARA SA PINASASAGOT)

Petsa:

(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

(LAGDA NG KABILANG MAGULANG)

Petsa:

(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

(LAGDA NG ABUGADO PARA SA KABILANG MAGULANG)

PAGHATOL
4. INUTOS NANG GAYON NG HUKUMAN.
Petsa:
PINUNO NG HUKUMAN

5.Bilang ng mga page na nakalakip:
MAY LAGDA PAGKATAPOS NG HULING NAKALAKIP

FL-615 [Rev. January 1, 2009]

STIPULATION FOR JUDGMENT OR SUPPLEMENTAL JUDGMENT REGARDING PARENTAL OBLIGATIONS AND JUDGMENT (Pagtatadhana sa paghatol o karagdagang paghatol ukol sa mga obligasyon ng magulang at paghahatol) (Pampamahalaan)

Pahina 3 ng 4

FL-615
HUMIHILING/MAYSAKDAL: PINASASAGOT/NASASAKDAL: KABILANG MAGULANG: ADVISEMENT AND WAIVER OF RIGHTS FOR STIPULATION (pagpapayo at pagpapaubaya ng mga karapatan para sa pagtatadhana)
NUMERO NG KASO:

1.

KARAPATAN KONG MAKATAWANAN NG ABUGADO. Naiintindihan ko na may karapatan ako makatawanan ng abugado, na pili ko at sa aking gastos. Kung wala akong pera upang makakuha ng abugadong mangangatawan sa akin, maari kong hilingin sa hukuman na maghirang ng isang abugadong mangangatawan sa akin, na hindi ko gastos kung lamang tumututol ako na ako ang magulang ng mga batang nababanggit sa paglilitis nito, at para lamang sa pagtatalo sa pagkamagulang. Naiintindihan ko na ang abugado ng local na child support agency ay hindi kumakatawan sa akin.

5.

PAG-AMIN AT PAGAPAPAUBAYA NG MGA KARAPATAN. Naiintindihan ko na sa pamamagitan ng aking pagsang-ayon sa mga tadhana ng pagtatadhanang ito, inaamin ko na ako'y magulang ng mga batang nababanggit sa pagtatadhanang ito at pinapaubaya ko ang aking mga karapatang inilahad sa itaas. KUNG SAAN ANG PAGTATADHANA, AY MAY KASAMANG CHILD SUPPORT. a. Naiintindihan kong magiging tungkulin kong sundin ang utos ukol sa tustos para sa mga batang nababanggit sa tadhana hanggang ang utos ay palitan ng hukuman o iwakas ng batas. b. Naiintindihan ko din na uutusin ng hukom na anumang bayad para sa tustos ay tuwirang kakaltasin sa aking sahod o mga ibang kita at ipapadala sa local na child support agency kung sila ang itatakdang taga-singil ng tustos. c. Tinalastasan ako tungkol sa halaga ng tustos para sa bataayon sa tuntunin at kung paano natiyak ang iminungkahing halaga ng tustos para sa bata.

8. 9.

Malaya at kusang-loob akong sumasang-ayon sa mga tadhana ng pagtatadhanang ito. Naiintindihan ko na nauutusan ng batas ng state ang local na child support agency na i-enforce (ipatupad) ang tungkuling magbigay ng tustos. NAIINTINDIHAN KO NA KUNG SADYA KONG KALIGTAAN ANG PAGBIGAY NG TUSTOS SA AKING MGA ANAK, MAARI AKONG ISAKDAL BILANG ISANG CRIMINAL. ANG PAGSINGIL NG TUSTOS. Naiintindihan ko na anumang tustos na hindi ko nabayad ay maaring kobrahin galing sa anumang ari-arian ko. Ang pagsingil ay maaring isagawa sa pamamagitan ng pagharang ng mga bayad sa akin ng mga pamahalaan ng state o pambansa (gaya ng pagsasauli ng buwis, mga benefit na mula sa pagkawalang-kita o lakas, at mga panalunan sa lottery) sa pamamagitan ng pagsamsam ng aking ari-arian, paglagay ng lien (pag-angking legal) sa aking mga ari-arian, upang mabayad ang aking utang, o sa pamamagitan ng anumang ibang paraang legal. KUNG AKO'Y KINAKATAWAN NG ISANG ABUGADO, BINASA AT IPINALIWANAG NIYA SA AKIN ANG MGA TADHANA NG PAGTATADHANA AT NG ADVISEMENT AND WAIVER OF RIGHTS (pagpapayo at pagpapaubaya ng mga karapatan), AT NAIINTINDIHAN KO ANG MGA TADHANANG ITO.

6.

10.

11.

2.

KARAPATANG KO SA PAGLILITIS. Naiintindihan ko na may karapatan ako na pagkalooban ng isang pinuno ng hukuman na: (1) magpapasiya kung ako ang magulang ng mga batang nababanggit sa pagtatadhana, (2) magpapasiya kung gaanong child support ang dapat kong bayaran, at (3) magpapasiya ng halaga na dapat kong bayaran (di-nabayarang tustos). KARAPATAN KONG HARAPIN AT I-CROSS-EXAMINE (tanunging muli) ANG MGA SAKSI. Naiintindihan ko na sa isang paglilitis, kailangang mapatunayan ang anumang mga paninindigan laban sa akin. Maari akong dumalo sa paglilitis, na may kasamang abugado, kapag tumestigo ang mga saksi, at maari ko silang tanungin. Maari din akong magharap ng katibayan at mga saksi. KARAPATANG SA PARENTAGE TESTS (pagsisiyasat ng pagkamagulang) KUNG SAAN PINAPAHINTULUTAN NG BATAS. Naiintindihan ko na, kung saan pinapahintulutan ng batas, may karapatan akong humiling na mag-utos ang hukuman ng parentage tests. Papasiyahan ng hukuman ang mga pagsisiyasat. Maaaring iutos ng hukuman na ako'y di-magbabayad o magbayad nang bahagya o lahat ng gastos ng mga pagsisiyasat.

3.

12. 7.
KUNG SAAN ANG PAGTATADHANA AY MAY KASAMANG TADHANA PARA SA HEALTH INSURANCE. Naiintindihan kong kailangan kong bigyan ang mga batang wala pa sa hustong gulang ng health insurance coverage kung may makukuhang seguro o kung mayroon akong makukuhang segurong walang bayad o sa makatwirang gastos. Maaring iutos ang paglipat ng health insurance coverage/National Medical Support Notice (pambansan patalastas sa tustos pangpaggmot) upang magkaroon ng health insurance ang aking mga anak.

4.

Nabasa at naiinitindihan ko ang Advisement and Waiver of Rights for Stipulation; o Nakalakip ang isang pagsalin ng Advisement and Waiver of Rights for Stipulation (tukuyin ang wika): Naiintindihan ko ang saling ito. Petsa:
(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN) (ANG LAGDA NG PANIG)

Naiintindihan ko ang saling ito. Petsa:
(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN) (ANG LAGDA NG PANIG)

PAGPAPAHAYAG NG INTERPRETER/TRANSLATOR (tagasalin): Hindi kayang basahin o intindihin ng panig/mga panig na nababanggit sa ibaba ang Stipulation for Judgment or Supplemental Judgment Regarding Parental Obligations and Judgment (pagtatadhana sa paghatol o karagdagang paghatol ukol sa mga obligasyon ng magulang at paghahatol), dahil Ang pangunahing wika ni (ilagay ang pangalan) _________________________ ay (tukuyin): at nabasa o hindi niya nabasa ang form para sa pagtatadhana na sinalin sa wikang ito. Ang pangunahing wika ni (ilagay ang pangalan) _________________________ ay (tukuyin): at nabasa o hindi niya nabasa ang form para sa pagtatadhana na sinalin sa wikang ito.

Pinatutunayan ko habang nasasakop ng parusang perjury (nagsinung-aling habang nanumpa ng katotohanan) alinsunod sa mga batas ng State ng California na ako'y may-kakayahan na mag-interpret o mag-translate (magsalin) sa pangunahing wikang nababanggit sa itaas, at sa buo kong kakayahan, binasa at sinalin ko para sa nababanggit na panig sa itaas ang Stipulation for Judgment or Supplemental Judgment Regarding Parental Obligations and Judgment, sa kanyang pangunahing wika. Sinabi ng panig na nababanggit sa itaas na naintindihan niya ang mga tadhana ng Stipulation for Judgment or Supplemental Judgment Regarding Parental Obligations and Judgment, bago niya nilagdaan ito.

Petsa:
(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

Petsa:
(MAKINILYAHIN O LIMBAGIN ANG PANGALAN)

(LAGDA )
FL-615 [Rev. January 1, 2009]

(LAGDA ) Pahina 4 ng 4

STIPULATION FOR JUDGMENT OR SUPPLEMENTAL JUDGMENT REGARDING PARENTAL OBLIGATIONS AND JUDGMENT (Pagtatadhana sa paghatol o karagdagang paghatol ukol sa mga obligasyon ng magulang at paghahatol) (Pampamahalaan)