Free TG_DV-260 CH-102.ofm - California


File Size: 453.1 kB
Pages: 1
Date: June 24, 2009
File Format: PDF
State: California
Category: Court Forms - State
Author: CKieliger
Word Count: 448 Words, 2,987 Characters
Page Size: Letter (8 1/2" x 11")
URL

http://www.courtinfo.ca.gov/forms/documents/dv260t.pdf

Download TG_DV-260 CH-102.ofm ( 453.1 kB)


Preview TG_DV-260 CH-102.ofm
DV-260/CH-102/EA-102 T Kompidensiyal na Impormasyon Ukol sa CLETS
Sistema ng Telekomunikasyon ng Pagpapatupad ng Batas ng California (California Law Enforcement Telecommunications System, CLETS) Pormularyo ng Impormasyon
Mahalagang Paunawa: Ang pormularyong ito ay HINDI DAPAT maging bahagi ng pampublikong talaan ng hukuman. Ito ay kompidensiyal at pribado. Kung ang hukuman ay mag-isyu ng isang utos ng pagpigil (restraining order), ang pormularyong ito ay magbibigay sa mga tagapagpatupad ng batas ng impormasyon na tutulong sa kanila sa pagpapatupad ng isang utos ng pagpigil. Taong Pangangalagaan: Punuan ang pormularyong ito hanggang mapupunuan, at ibigay ito sa klerk ng hukuman. Ang klerk ay magbibigay ng kompidensiyal na impormasyon sa pormularyong ito sa CLETS, isang pambuong-estadong sistema ng computer na ipinagbibigay-alam sa pulisya ang tungkol sa utos na ukol sa iyo. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng impormasyon sa pormularyong ito, dapat kang magbigay ng isang pampublikong direksiyong pangkoreo tungkol sa iyong kahilingan para sa utos na pagpigil na iniharap sa hukuman. Ito ay magpapahintulot sa hukuman na makipag-ugnayan sa iyo kung kailangan at hahayaan ang kabilang partido na ihain sa iyo ang kanilang sagot sa iyong petisyon. Kung gusto mong panatilihing kompidensiyal ang iyong tirahan, maaari kang gumamit ng kahon ng tanggapan ng koreo (post office box) o "care of" na direksiyon sa kahilingan na iniharap mo.
Numero ng kaso para sa iyong utos na pagpigil (kung alam mo ito):

1

Taong Pangangalagaan (pangalan): Pang-impormasyon
Kasarian: L B Taas: Kulay ng Mata: Timbang: Edad: Kulay ng Buhok:

Lamang Huwag Isumite
Lahi: Petsa ng Pagsilang: (numero ng telepono [opsiyonal])

(direksiyong pangkoreo na nakalista sa utos na pagpigil) Sasakyan (uri, modelo, taon): Numero ng lisensiya ng sasakyan at estado:

(lungsod, estado, zip)

2

Taong Pipigilan (pangalan):
Kasarian: L B Taas: Kulay ng Mata: Timbang: Edad: (lungsod, estado, zip) (trabaho/titulo) (lungsod, estado, zip) Lahi: Petsa ng Pagsilang: (numero ng telepono) (mga oras ng trabaho) (numero ng telepono) Kulay ng Buhok: (direksiyong tirahan) (lugar ng trabaho) (direksiyon ng trabaho) Numero ng lisensiya ng drayber at estado: Sasakyan (uri, modelo, taon): Numero ng Social Security: Ilarawan ang anumang marka, pilat, o tato: Ibang mga pangalan na ginagamit ng pinipigilang tao: Ilarawan ang anumang baril na pinaniniwalaan mong pag-aari o magagamit ng taong pinipigilan (numero, mga uri, at mga lokasyon):

Numero ng lisensiya ng sasakyan at estado:

3 Ibang mga Tao na Pangangalagaan (sa mga kaso lamang ng karahasan sa tahanan at sibil na panliligalig)
Pangalan Petsa ng Pagsilang Kasarian Lahi

Kompidensiyal--Huwag itala sa talaan ng hukuman.
Judicial Council of California, www.courtinfo.ca.gov New July 1, 2007, Mandatory Form

Kompidensiyal na Impormasyon Ukol sa CLETS DV-260/CH-102/EA-102 T, Pahina 1 ng 1 (Karahasan sa Tahanan, Sibil na Panliligalig, Pang-aabuso ng Matanda)